Archive for ఫిబ్రవరి, 2010

ఆంధ్రావుడ్….తెలంగాణావుడ్

Posted by: శ్రీవాసుకి on ఫిబ్రవరి 12, 2010

సుజలం, సుఫలం నదుల అనుసంధానం.

Posted by: శ్రీవాసుకి on ఫిబ్రవరి 11, 2010

తెలుగు త్రొక్కిడి

Posted by: శ్రీవాసుకి on ఫిబ్రవరి 9, 2010

ప్రళయ కావేరి

Posted by: శ్రీవాసుకి on ఫిబ్రవరి 5, 2010

ఇద్దరు మిత్రుల కథ

Posted by: శ్రీవాసుకి on ఫిబ్రవరి 3, 2010

ఓ అభిమాని గోడు – 3

Posted by: శ్రీవాసుకి on ఫిబ్రవరి 2, 2010